Ga naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR DEELNAME AAN DE DIRTY MONKEY RUN

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER:

Evenement: het door Combibaan Gramsbergen in enig jaar te organiseren sportevenement: Dirty Monkey Run;
Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement;
Organisatie: Combibaan Gramsbergen waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

ARTIKEL 2: ALGEMENE REGELS

2.1. VERVUILING

Het is niet toegestaan om het parcours te vervuilen. Eventuele drinkbekers en ander afval dienen te worden weggegooid in de door de organisatie geplaatste of reeds aanwezige afvalbakken of op de door de organisatie aangewezen locaties. Ook kleding en meegenomen attributen mogen niet worden achter gelaten op het parcours.

2.2. GEDRAG

De deelnemer dient zich sportief te gedragen, vanaf het moment van arriveren bij de locatie van het evenement tot en met het moment van vertrek. Onder sportief gedrag wordt verstaan het vasthouden aan algemene gedrags- en fatsoensnormen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan mensen te beledigen, te discrimineren, te kwetsen, te hinderen of agressief gedrag te vertonen.

2.3. START

De deelnemer dient zich 10 minuten voor de start van hun startgroep naar hun start vak te begeven. Dit met name om de briefing die vlak voor de start plaatsvindt mee te krijgen en/of aan een warming-up deel te nemen.

2.4. UITRUSTING

De deelnemer dient geschikte kleding te dragen waarmee verantwoord over de obstakels kan worden gegaan. Zo is het niet toegestaan kleding te dragen die aanstootgevend is of schade aan een andere deelnemer van het evenement kan toebrengen(het is de deelnemer derhalve binnen deze grenzen toegestaan zich te verkleden). Draag sportschoenen met voldoende profiel. Het dragen van schoenen met noppen of spikes is niet toegestaan. Het is niet toegestaan voorwerpen mee te dragen die een gevaar kunnen zijn voor de deelnemer zelf of andere deelnemers aan het evenement, waaronder maar niet beperkt tot wapens en glas (met uitzondering van brillen, zij het dat het gebruik hiervan wordt afgeraden veiligheidsredenen). Het is toegestaan om eten en drinken mee te dragen op een daarvoor geschikte manier.

2.5. ALCOHOL

Het gebruik van alcohol voor of gedurende het Loop – Evenement is niet toegestaan. Tot 18 jaar is de afspraak NIX. Onder de 18 jaar wordt dus geen alcohol geschonken, er mag dus om een ID kaart gevraagd worden.

2.6. PARCOURS EN VOORRANG VERLENEN

De deelnemer dient te voorkomen schade toe te brengen aan de natuur, aan het parcours, de obstakels en overige producten en materialen op of langs het parcours. Waar de route een smal pad betreft dient de langzamere deelnemer aan het evenement opzij te gaan voor de snellere deelnemer aan het evenement (snellere de deelnemer wordt verzocht zijn/haar komst verbaal op gepaste wijze aan te kondigen, bijvoorbeeld door “rechts” of “links” te roepen).

2.7. HELPEN

De deelnemer dient assistentie te verlenen aan de andere deelnemer van het evenement die in nood verkeert, wiens veiligheid in gevaar is of wie medische assistentie vereist, tot het moment dat een vrijwilliger, de organisatie of medische dienst ter plaatse is. Er wordt van de deelnemer aan het evenement verwacht dat hij/ zij een juiste afweging maakt tussen bij het slachtoffer blijven en naar de dichtstbijzijnde post rennen voor hulp.

2.8. VRIJWILLIGERS EN ORGANISATIE

De deelnemer aan het evenement dient aanwijzingen van de vrijwilligers en de organisatie op te volgen. Deelnemer dient zich sportief en met respect te gedragen richting de vrijwilligers en de organisatie.

2.9. HET NEMEN VAN OBSTAKELS

Het nemen van de obstakels is niet verplicht. Voelt een deelnemer zich niet zeker in het nemen van een obstakel, dan dient de deelnemer het obstakel over te slaan. Uiteraard kunnen vrijwilligers, supporters en andere deelnemers helpen angsten te overwinnen, maar de deelnemer dient ten alle tijde naar zichzelf en zijn/haar lichaam te luisteren. De deelnemer dient zijn/haar grenzen te kennen. De deelnemer dient acht te slaan op extreme temperatuurverschillen en de gevolgen hiervan voor het lichaam. De deelnemer dient er in alle gevallen zorg voor te dragen dat er bij het nemen van de obstakels geen gevaarlijke situaties ontstaan. De deelnemer dient hulp te vragen en te bieden waar nodig.

2.10. CONSEQUENTIES VAN NIET VOLGEN REGELS.

Het niet voldoen aan deze algemene regels is op eigen verantwoordelijkheid en komt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers in voorkomend geval deelname te ontzeggen, zonder tot enige restitutie of schadevergoeding verplicht te zijn.

ARTIKEL 3: DEELNAME

3.1. De deelnemer dient op de dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste de door de organisatie voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt en in bezit te zijn van tenminste zwemdiploma A.

 

3.2. De deelnemer die, op de dag waarop het evenement wordt gehouden, de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt, dient voor deelname toestemming te hebben van zijn ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger.

 

3.3. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

 

3.4. Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen of niet aanwezig is geweest, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

 

3.5. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de organisator om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.

 

3.6. De organisatie van het evenement kan de starttijd, de datum en/of de locatie van het evenement wijzigen. De deelnemer wordt hiervan in voorkomend geval middels de op het inschrijfformulier ingevulde contactgegevens op de hoogte gebracht.

 

3.7. Door het besluit van de organisatie om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten of geleden schade in relatie tot het evenement.

 

3.8 deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk door de deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.

 

3.9 Door jezelf in te schrijven voor DMR ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Schrijf je meerdere deelnemers in? Zorg dan dat iedere deelnemer bekend is met de algemene voorwaarden.

 

4.0 Bij twijfel van leeftijd en opgave bij een bepaalde catogorie van de run. Dan mag en kan de organisatie vragen om een ID- kaart.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan het evenement. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van lichamelijk letsel of overlijden.

 

4.2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schadebeperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

 

4.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijdend en gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

 

4.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op deelname aan het evenement.

 

4.5. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg vaneen aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement, gedurende zijn/haardeelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

4.6. Expedition Outdoor (obstakel bouwer) is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieelgebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan Expedition Outdoor kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

4.7. Sponsors/Partners van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

ARTIKEL 5: PORTRETRECHT

5.1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden. Het in dit bedoelde artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

6.1. De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. Door deelname aan een evenement verleent de deelnemer toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisatie tot openbaarmaking van zijn naam bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.